Rodziny zastępcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
– daje rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
– mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;- korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
– nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
– wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
– nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem;
-mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
– uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:
– osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka;
– przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
– odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem;
– zasadę nierozłączania rodzeństwa;
– w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

Artykuły

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu.
Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki,
czasami musi interweniować państwo.
Wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę  i wychowanie poza rodziną.
Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej.

Osoby zainteresowane utworzeniem rodziny zastępczej zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Po zadeklarowaniu chęci utworzenia rodziny zastępczej (poprzez złożenie wniosku) - kandydaci kierowani są na szkolenie, które obejmuje 60 godzin dydaktycznych oraz 10 godzin praktyki np. w innej rodzinie zastępczej.

30 września 2015


Czytaj więcej o: ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ