Niepełnosprawni

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielane jest przez powiat na podstawie:

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 72 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1190 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

 

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej oraz orzeczenia innych organów (np. KRUS, wojskowych komisji lekarskich lub komisji lekarskich MSWiA) wydane przed 1 stycznia 1998r. – jeżeli nie utraciły ważności również stanowią podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji.

Dofinansowanie mogą uzyskać osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu gołdapskiego a także bezdomne osoby niepełnosprawne przebywające na terenie powiatu.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie, rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.

Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można składać w każdym czasie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 

DOFINANSOWANIE DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO

 Turnus rehabilitacyjny to forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, mająca na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrabianie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni.

O dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód nie przekracza:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

– 65% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio:

 • 30%przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia oraz osób niepełnosprawnych w wieku 16 - 24 lata uczących się i nie pracujących bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25%dla osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20%dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Pracy Chronionej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności oraz opiekuna osoby niepełnosprawnej.

 DOFINANSOWANIE DO PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH.

Dofinansowanie dotyczy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowywanych przez NFZ, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013r., poz. 1565).

O dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi:

 1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art.5 pkt 1a lub art.62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust.3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998r.,
 • fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 DOFINANSOWANIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO


O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzona działalność związana jest z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

O dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny dochód nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej należy dołączyć:

 • kopię (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia lub wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art.5 pkt 1a lub art.62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust.3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998r.,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem wymaganego sprzętu rehabilitacyjnego do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych,
 • ofertę cenową zakupu wnioskowanego sprzętu.

Do wniosku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej należy dołączyć:

 • aktualny wypis z rejestru sądowego,
 • statut, regulamin organizacyjny,
 • zaświadczenie otrzymania NIP i REGON,
 • informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat,
 • sposób reprezentacji (pełnomocnictwo),
 • dokumentowane posiadanie konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 • szczegółowy preliminarz sprzętu,
 • oferty cenowe zakupu wnioskowanego sprzętu.

Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek w każdym czasie.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

 Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym oraz ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonanie codziennych, podstawowych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Do wniosku na likwidację barier architektonicznych należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • udokumentowaną podstawę prawną do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt notarialny, umowa najmu, zgodę właściciela lokalu itp.),
 • potwierdzenie zameldowania lub kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • kosztorys ofertowy.

Do wniosku na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • potwierdzenie zameldowania lub kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • ofertę cenową.

 

DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne, które:

 • prowadzą statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • posiadają udokumentowane zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki techniczne i lokalowe do realizacji zadania,
 • udokumentują zabezpieczenie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PERON.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Do wniosku o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki należy dołączyć:

 • statut, który powinien zawierać zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
 • uchwałę o powołaniu oraz regulamin organizacyjny (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego),
 • sposób reprezentacji (pełnomocnictwo), wraz ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych przy realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r., o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm),
 • udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
 • nazwę, szczegółową kalkulację (kosztorys wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia) i miejsce realizacji przedsięwzięcia – program merytoryczny,
 • udokumentowanie źródeł finansowania (własnych lub pozyskanych z innych źródeł niż PFRON) na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem,
 • dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed datą złożenia wniosku,
 • dokumenty potwierdzające zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • wstępną listę niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności,
 • kserokopię decyzji o nadaniu numeru statystycznego REGON z Głównego Urzędu Statystycznego,
 • kserokopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) z Urzędu Skarbowego,
 • oświadczenie, że w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, podmiot nie był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu,
 • oświadczenie, że podmiot nie posiada zobowiązań w stosunku do PFRON,
 • jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004r., o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm): informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z ustawą z dn. 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.),
 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, jeżeli wnioskodawca jest zakładem pracy chronionej.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy złożyć do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.